'He mauri te reo Māori nō Aotearoa māu, mā tātou katoa'

'MAKE TE REO MĀORI AN ESSENTIAL PART OF NEW ZEALAND FOR YOU, FOR US ALL'

Ahakoa iti, ākona, kōrerotia - Learn a little, use a little